Pracovní situace

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Maturitní zkouška

Hodnocení maturitní zkoušky

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Novelizovaná vyhláška č. 177/2009 Sb. účinná od 9. 11. 2012 zkracuje lhůty, ve kterých jsou výsledky jednotlivých dílčích zkoušek společné části zpřístupněny řediteli školy a žákům (§ 22 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Hodnotitel

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Podle § 80a odst. 6 školského zákona hodnotitelem pro daný předmět může být jmenován pouze ten, kdo splňuje podmínky zákona o pedagogických pracovnících, splňuje odbornou kvalifikaci stanovenou pro výkon funkce prováděcím právním předpisem, je drž...

Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného studijního oboru.

Maturitní komisař

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Podle § 80a odst. 6 školského zákona může být jmenován komisařem pouze ten, kdo splňuje podmínky zákona o pedagogických pracovnících, splňuje odbornou kvalifikaci stanovenou pro výkon funkce prováděcím právním předpisem, je držitelem platného osvě...

Novela maturitní vyhlášky

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cílem textu je shrnout změny vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Poslední novela maturitní vyhlášky (vyhláška č. 173/2014 Sb.) nabyla účinnosti 1. září 2014.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír N

Publikováno: