Pracovní situace

Seřadit podle:

Seřadit podle:

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Informace o zdravotní způsobilosti žáka

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Další povinnosti zákonných zástupců podle školského zákona se týkají informací o zdravotní způsobilosti žáka a jeho zdravotních obtížích. Jde o oblast velmi důležitou, navazující na ust. § 29 školského zákona, dle něhož má škola povinnost zajišťov...

Kam sahá působnost rodičů

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Říkáme-li, že škola má právo a povinnost postihovat pouze to chování a jednání žáka, které se odehrává na půdě školy, resp. které má souvislost se vzděláváním, musíme také říci, že postavení rodičů je v jistém smyslu opačné – rodiče mají primární ...

Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku

Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), představuje nově ucelený a obecný kodex pro celou oblast soukromého práva, tedy včetně obecné právní úpravy osob, a to jak fyzických, tak právnických.

Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Povinnost zákonných zástupců zajistit řádnou docházku dítěte do školy má svůj ústavní i mezinárodněprávní základ. Podle čl. 33 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je právo na vzdělání jedním ze základních lidských práv. Současně však platí, ž...

Rodič, poručník, pěstoun

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spojuje řadu práv a povinností s pojmem zákonný zástupce. U nezletilých dětí jsou zákonnými zástupci zprav...

Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) podle školského zákona

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Úvodem alespoň připomeňme, že přestože to budou nejčastěji rodiče, kdo bude za žáka ve vztahu ke škole odpovídat, školský zákon spojuje práva a povinnosti s pojmem „zákonný zástupce“, který pro své potřeby také vymezuje (ust. § 17 odst. 3). Zákonn...

Základní povinnosti žáků podle školského zákona

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Dosud bylo pojednáno o povinnostech rodičů (zákonných zástupců) žáků, neboť ti se jako dospělé osoby přinejmenším spolupodílejí na úspěšném vzdělávání žáka a úspěšném průběhu jeho povinné školní docházky. Pochopitelně to ale neznamená, že základní...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír N

Publikováno: