Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Práva a povinnosti školy, rodičů a žáků

Bezplatné poskytování učebnic

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Vzdělávání je v souladu s ústavou založeno na rovném přístupu bez ohledu na majetek nebo jiné postavení a na zásadě bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách,...

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu

Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v soul...

Informace o zdravotní způsobilosti žáka

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Další povinnosti zákonných zástupců podle školského zákona se týkají informací o zdravotní způsobilosti žáka a jeho zdravotních obtížích. Jde o oblast velmi důležitou, navazující na ust. § 29 školského zákona, dle něhož má škola povinnost zajišťov...

Kam sahá působnost rodičů

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Říkáme-li, že škola má právo a povinnost postihovat pouze to chování a jednání žáka, které se odehrává na půdě školy, resp. které má souvislost se vzděláváním, musíme také říci, že postavení rodičů je v jistém smyslu opačné – rodiče mají primární ...

Kam sahá působnost školy

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Škola má právo (a současně povinnost) reagovat pouze na to chování a jednání žáků, které se odehrává na půdě školy, popřípadě má souvislost se školním vyučováním a poskytováním vzdělávání ve školách (obdobně to platí i pro poskytování výchovy, vzd...

Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN

Autor/autoři: Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová

Ochrana dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných (syndrom CAN) je podmíněna multidisciplinární (mezioborovou) spoluprací zainteresovaných odborníků. Cílem multidisciplinární spolupráce je především rychlé a efektivní sdílení informací, odborná ...

Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Možnost, resp. povinnost opakovat ročník, upravuje § 52 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).

Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

O předávání informací o žákovi zákonným zástupcům obvykle pochybnosti nepanují. Objevuje se ale otázka, zda je možné informace poskytnout i novému partnerovi rodiče, který se informací domáhá s odkazem na § 885 zákona č. 89/2012 Sb., občanský záko...

Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku

Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), představuje nově ucelený a obecný kodex pro celou oblast soukromého práva, tedy včetně obecné právní úpravy osob, a to jak fyzických, tak právnických.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír

Publikováno: