Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Vedení účetnictví

Organizace odpovídající informační základny

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Z hlediska odpovědnosti za proces je ředitel/vedoucí organizace odpovědný za rozsah, obsah a kvalitu vnitřních předpisů, kterými jsou stanoveny režimy pro způsoby účtování finančních operací spojených s účetními metodami.

Podstata účetnictví

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Podstatou účetnictví je věrně zachytit (zobrazit) ekonomickou realitu účetní jednotky, tj. jeho skutečnou majetkovou, finanční a důchodovou situaci, a poskytovat informace vymezeným uživatelům pro účely řízení a kontroly majetkové a zdrojové struk...

Požadavky na použití účetních metod

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Metodu účetnictví lze definovat jako soustavu prvků (metodických prostředků) a účetních metod, pomocí nichž dosahuje účetnictví svých cílů, tj. zejména uspořádaně zjišťovat a příslušným uživatelům předkládat (komunikovat) vymezený soubor hodnotový...

Požadavky na vedení účetnictví

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Požadavky na vedení účetnictví jsou uvedeny v § 8 odst. 1 až 6 zákona o účetnictví. Plnění požadavků je předpokladem k sestavení účetní závěrky, která má nabývat předem stanovených vlastností.

Účetní zápisy a záznamy

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Základem moderního pojetí je vedení účetnictví prostřednictvím účetních záznamů, kterými jsou především účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy, odpisový plán, inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní závěrka a výroční zpráva a státní, resp. ...

Účetní zásady a principy

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Mezi uznávané účetní zásady, na kterých je založena regulace prostřednictvím zákona o účetnictví a prováděcích vyhlášek, řadíme zásadu účetní (právní) jednotky, neomezeného trvání účetní jednotky, pravidelného zjišťování výsledku, zásadu opatrnost...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele

Aktualizované pracovní situace

GDPR N

Publikováno:

Kalendář N

Publikováno:

Kdy použít hlavičkový papír

Publikováno: