Projekty

Světová škola ukazuje cestu, jak vytěžit projektové vyučování naplno

Kategorie: Společenské vědy Autor: Varianty

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

Řízení školy online„Je to jen taková sranda, aktivita navíc, je to hezké, ale známky ti to nezlepší…“ Přístup rodičů k projektové výuce bývá různý. Často ji vnímají jako jakýsi doplněk výuky, který sice žákům učení zpestří, ale jinak k jejich prospěchu ve škole nijak nepřispěje. I pedagogové trpí obavami, že školní projekty výuku zbrzdí nebo že se vůbec nevejdou do rozvrhu. Projekt Světová škola se snaží bořit tyto předsudky propracovanou metodikou, která školám pomáhá zapojit globální rozvojová témata napříč předměty a zároveň důsledně postupuje ve třech krocích: uč se – zjišťuj – jednej.

V praxi takový postup znamená, že na škole, která se rozhodne stát se „světovou“, musí nejprve vzniknout motivovaný tým žáků a učitelů, kteří si společně vyberou téma, jemuž se po celý školní rok budou věnovat. Mělo by jít o téma, které má potenciál měnit zaběhlé stereotypy v myšlení nebo chování a zanechat trvalé pozitivní stopy ve svém okolí. Školy (ale i školky) pracují po celý školní rok, zapojují různé partnery na úrovni lokálních spolků, médií nebo radnic, spolupracují s experty na dané téma a vyvrcholením jejich snahy bývá místní akce pro veřejnost.

Řízení školy onlineNapříklad Gymnázium Moravský Krumlov, které získalo titul „Světová škola“ loni, se nadchlo pro téma regionálních potravin. Po celý rok žáci sbírali informace o produkci jídla a místním zemědělství. Zjistili například, že dovoz potravin ze vzdálených oblastí může vést k růstu lokální nezaměstnanosti, migraci za prací a následnému vylidňování venkova. Jejich partnery se stali jednak výrobci lokálních produktů a jednak občanské sdružení Alma, které v Moravském Krumlově pořádá farmářské trhy. Ti zajistili i suroviny a potraviny pro závěrečný regionální piknik pro veřejnost, kde studenti diskutovali s místními občany o důsledcích globálního obchodu s potravinami a nabízeli k ochutnání produkty pocházející z jižní Moravy. 

Gymnázium s dalšími sedmi finalisty pak prezentovalo své celoroční snažení na závěrečném setkání Světové školy v Praze v Americkém centru. V závěrečné reflexi všechny týmy hodnotily, co jim projekt přinesl. Žáci si pochvalovali, že se zlepšili v týmové spolupráci, naučili se lépe plánovat a komunikovat, zjistili, jak získat partnery a sponzory pro své akce i jak zaujmout média. Jak zdůraznil student z gymnázia v Moravském Krumlově, díky Světové škole si mohli on i jeho spolužáci vyzkoušet manažerské dovednosti v praxi a získat nové zkušenosti, které využijí ve svém dalším profesním životě. Měli také dobrý pocit z toho, že se jim podařilo nastartovat trvalejší pozitivní změny ve svém okolí.

Řízení školy onlineProjekty zapojují školy do výuky různě. Často ve chvíli, kdy sestaví projektový tým, přesunou aktivity spojené s prací na projektu na odpoledne, do volitelných seminářů a kroužků. Existuje ale i jiný model, kdy se dají globální rozvojová témata, kterým se školy vždy v rámci Světové školy věnují, probírat v rámci jednotlivých předmětů. O lidských právech lze učit v hodinách češtiny třeba četbou Snáře od Ludvíka Vaculíka, v matematice mohou žáci počítat, jak rychle narůstá světová populace, ve fyzice třeba čas a vzdálenost, kterou urazí banány, než se dostanou k nám na stůl. Tímto způsobem zapojí učitel celou třídu a podnítí někdy zájem i u pasivnějších jedinců. Dochází vlastně k využití mezipředmětových vztahů a projektového vyučování, což bývá účinná cesta, jak zapojit do projektu učitele různých předmětů i žáky.

„Podle mých zkušeností je projektová výuka vhodná například pro deváťáky, kteří už mají po přijímačkách, a tím pádem i více času. Díky projektu se naučí uplatnit získané znalosti v praxi. Musejí je ‚přetavit‘ třeba do podoby diskuze, výstavy nebo benefice a tu ‚prodat‘ svému publiku. Motivace známkami už v této chvíli asi odpadá, ale žáci si do života odnesou reálný zážitek, že když do něčeho investují nadšení, energii a především píli, mohou zaujmout druhé, vtáhnout je do řešení problému a ve výsledku i něco změnit, “ říká koordinátorka projektu Světová škola Kateřina Sobotková ze vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni.

Úskalím, na které mohou týmy narazit, bývá způsob, jakým hodnocení projektů srozumitelně zprostředkovat rodičům a učitelskému sboru na dané škole: „Pedagogové mohou využít slovního nebo kriteriálního hodnocení, ze kterého bude zřejmé, co se žáci naučili a jaké kompetence získali. Lépe tak přiblíží význam projektu pro žáky jejich rodičům i svým kolegům a vedení školy. Projekty k tomuto způsobu hodnocení přímo vyzývají. Stmelují žáky a učitele, jejich vztahy se posouvají více na úroveň partnerů, kteří spolupracují, což je pro obě strany motivující,“ vysvětluje Sobotková možnosti, jak hodnocení projektů pojmout.

Chcete se stát Světovou školou?  Pak neváhejte a kontaktuje nás, přijímáme přihlášky pro školní rok 2017/18.

Více na www.svetovaskola.cz

Řízení školy online


Diskuse - Počet příspěvků: 0